Category / SEADRM-II

  Loading posts...
 • ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និង សង្គម

  គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះមានគោលបំណងជួយដល់ការកសាងឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទ ឱ្យ​មាន​ភាពធន់ បន្ទាប់ពីវា​បាន​រងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ឆ្នាំ២០២០ និងព្រឹត្តិការណ៍ទឹកជំនន់ឯទៀតដែល​​​កើតឡើងជាញឹកញាប់,​ ធ្វើ​ការ​បញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទៅក្នុងរាល់​ដំណើរការការ​ងារ​របស់រដ្ឋាភិបាល និងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងករណីមានវិបត្តិឬគ្រាអាសន្នកើតឡើងភ្លាមៗ។ គោលបំណងនេះនឹងសម្រេចឱ្យ​បានតាមរយៈការអនុវត្តសកម្ម​ភាព​នានា​ដែលត្រូវបានរៀបចំជាបួនសមាសភាគ។ សមាសភាគនីមួយៗមានសេចក្តីបរិយាយលម្អិតផ្នែក ១.២ នៅក្នុងក្របខណ្ឌ​​គ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និង​សង្គម។

 • ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម (ក.គ.ប.ស)

  ធនាគារពិភពលោកកំពុងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ KH-SEADRM ២. ក.គ.ប.ស នេះ កំណត់នូវគោលការណ៍ ច្បាប់ គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធី ដើម្បីវាយតម្លៃនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គម និងផលប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃ KH -SEADRM ២. ក.គ.ប.ស មានវិធានការ ក្របខ័ណ្ឌ និងផែនការក្នុងការកាត់បន្ថយ សម្រាល និង/ឬដោះស្រាយហានិភ័យអវិជ្ជមាន និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណ និងផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការចំណាយលើវិធានការទាំងនោះ និងព័ត៌មានអំពីទីភ្នាក់ងារ ឬក្រុមទីភ្នាក់ងារដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យគម្រោង និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន ស្របតាមស្តង់ដារ     បរិស្ថាន និងសង្គម(ស.ប.ស) ការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបរិស្ថាន…

 • ផែនការស្តីពីការជំរុញ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

  នេះគឺជាឯកសារ ផែនការស្តីពីការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ (SEP) រៀបចំ ដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD) សម្រាប់គម្រោងគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ នៅកម្ពុជា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជំហាន 2 (KH-SADRM2) ចូលរួមដោយមន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នេកសង្គមនិងបរិស្ថាន (SEO) របស់ខ្លួន និង គាំទ្រដោយទីប្រឹក្សាជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ផែនការស្តីពីការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ នឹងអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគទាំងឡាយនៅក្រោម គម្រោងគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ នៅកម្ពុជា អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជំហាន 2 (KH-SADRM​ 2) ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោក (WB) និងថវិកាបដិភាគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (RGC)។ ផែនការស្តីពីការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ…

 • ផែនការប្តេជ្ញាចិត្តបរិស្ថាន និងសង្គម

  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអនុវត្តគម្រោងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ សម្រាប់ កម្ពុជាលើកទី ២ (គម្រោង) តាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ក.អ.ជ) ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួង ស្ថាប័នដូចជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍), និងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្នុងខេត្តចំនួន ៦ ។ សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (ពីនេះតទៅហៅថា “សមាគម”) បានយល់ព្រមផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនេះ។

 • STAKEHOLDER ENGAGEMENT PLAN

  The Stakeholder Engagement Plan (SEP) has been prepared by the Ministry of Rural Development (MRD) for the Cambodia Southeast Asia Disaster Risk Management Project 2 (KH-SADRM2) by their respective Social and Environment…

 • ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN

  The project development objective is to support resilient reconstruction of vulnerable rural transport infrastructure affected by the 2020 floods and recurring flood events, mainstream Disaster Risk Management in government processes, and to…

 • ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK

  Associated Facilities means facilities or activities that are not funded as part of the project and, in the judgment of the Bank, are: (a) directly and significantly related to the project; (b)…

 • ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN

  The Royal Government of Cambodia (hereinafter RGC) shall implement the Cambodia Southeast Asia Disaster Risk Management Project II (the Project), through the Ministry of Rural Development (MRD) and with the involvement of…

 • ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN

  From September to November 2020, Cambodia experienced heavy rainfall across the country. The heavy rains caused extensive flooding in 20 out of 25 provinces, leaving an estimated 800,000 people directly affected, of…