ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
photo 2024 07 19 17 58 44

ឯកឧត្តម សាន វិសាល បានដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង រួមមាន ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃបញ្ចប់សុពលភាព លើការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលដីល្បាយក្រួសចំនួន ០២ខ្សែ

៧ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ២០២៤
photo 2024 07 20 15 31 31

ឯកឧត្តម ពុត ហេម៉ុណ្ណា អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យខួបឯករាជ្យជាតិ ប្រទេសហ្វីលីពិន លើកទី១២៦ឆ្នាំ និងខួបអនុស្សាវរីយ៍ទំនាក់ទំនងការទូត រវាងហ្វីលីពិន និងប្រទេសកម្ពុជាលើកទី ៦៧ឆ្នាំ

៨ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ២០២៤

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ

ទទួលបាននូវឯកសារ និងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គភាពនានានៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ទស្សនាកម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ