ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
photo 2024 05 20 15 23 33

ឯកឧត្តម ប៊ុន ច័ន្ទវណ្ណៈ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិក ព្រមទាំងការចុះត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិក

១៨ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ២០២៤

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ

ទទួលបាននូវឯកសារ និងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គភាពនានានៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ទស្សនាកម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ