ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
photo 2024 05 16 09 22 23

ឯកឧត្ដម ផូ ផារិទ្ធ ដឹកនាំប្រតិភូក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌ នៃការរៀបចំផែនការ និងថវិកានីយកម្មគម្រោងថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ

៥ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ២០២៤
photo 2024 05 15 13 50 17

ឯកឧត្ដម ម៉ា សុវណ្ណា អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោលបល់ស្តីពី សេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌតាមដាន ត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១

៧ ម៉ោងមុន ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ២០២៤

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ

ទទួលបាននូវឯកសារ និងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គភាពនានានៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ទស្សនាកម្រងទស្សនីយភាពនានារបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ