ផែនការប្តេជ្ញាចិត្តបរិស្ថាន និងសង្គម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអនុវត្តគម្រោងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ សម្រាប់ កម្ពុជាលើកទី ២ (គម្រោង) តាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ក.អ.ជ) ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួង ស្ថាប័នដូចជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍), និងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្នុងខេត្តចំនួន ៦ ។ សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (ពីនេះតទៅហៅថា “សមាគម”) បានយល់ព្រមផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនេះ។

ESCP - KH-SEADRM II

Share your thoughts