ផែនការប្តេជ្ញាចិត្តបរិស្ថាន និងសង្គម

  • ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៥:៣៥ ល្ងាច
  • SEADRM-II
ចែលរំលែក
Pages from ESCP KH SEADRM II KH 21 Feb 2022

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអនុវត្តគម្រោងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ សម្រាប់ កម្ពុជាលើកទី ២ (គម្រោង) តាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ក.អ.ជ) ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួង ស្ថាប័នដូចជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍), និងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្នុងខេត្តចំនួន ៦ ។ សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (ពីនេះតទៅហៅថា “សមាគម”) បានយល់ព្រមផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនេះ។

ESCP - KH-SEADRM II

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ