ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម (ក.គ.ប.ស)

  • ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៥:៤៣ ល្ងាច
  • SEADRM-II
ចែលរំលែក
Pages from ESMF KH SEADRM II KH 21 Feb 2022

ធនាគារពិភពលោកកំពុងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ KH-SEADRM ២. ក.គ.ប.ស នេះ កំណត់នូវគោលការណ៍ ច្បាប់ គោលការណ៍ណែនាំ និងនីតិវិធី ដើម្បីវាយតម្លៃនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គម និងផលប៉ះពាល់សក្តានុពលនៃ KH -SEADRM ២. ក.គ.ប.ស មានវិធានការ ក្របខ័ណ្ឌ និងផែនការក្នុងការកាត់បន្ថយ សម្រាល និង/ឬដោះស្រាយហានិភ័យអវិជ្ជមាន និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការប៉ាន់ប្រមាណ និងផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការចំណាយលើវិធានការទាំងនោះ និងព័ត៌មានអំពីទីភ្នាក់ងារ ឬក្រុមទីភ្នាក់ងារដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យគម្រោង និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន ស្របតាមស្តង់ដារ     បរិស្ថាន និងសង្គម(ស.ប.ស) ការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គម និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន នៃក្របខ័ណ្ឌបរិស្ថាន និងសង្គមរបស់ធនាគារពិភពលោក (ក.ប.ស)។

ESMF - KH-SEADRM II

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ