ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និង សង្គម

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះមានគោលបំណងជួយដល់ការកសាងឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទ ឱ្យ​មាន​ភាពធន់ បន្ទាប់ពីវា​បាន​រងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ឆ្នាំ២០២០ និងព្រឹត្តិការណ៍ទឹកជំនន់ឯទៀតដែល​​​កើតឡើងជាញឹកញាប់,​ ធ្វើ​ការ​បញ្ជ្រាបការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទៅក្នុងរាល់​ដំណើរការការ​ងារ​របស់រដ្ឋាភិបាល និងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបឱ្យទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងករណីមានវិបត្តិឬគ្រាអាសន្នកើតឡើងភ្លាមៗ។ គោលបំណងនេះនឹងសម្រេចឱ្យ​បានតាមរយៈការអនុវត្តសកម្ម​ភាព​នានា​ដែលត្រូវបានរៀបចំជាបួនសមាសភាគ។ សមាសភាគនីមួយៗមានសេចក្តីបរិយាយលម្អិតផ្នែក ១.២ នៅក្នុងក្របខណ្ឌ​​គ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និង​សង្គម។

ESMP - KH-SEADRM II

Share your thoughts