ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៥:៤៣ ល្ងាច

ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម (ក.គ.ប.ស)

ធនាគារពិភពលោកកំពុងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ KH-SEADRM ២. ក.គ.ប.ស ន...
ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៥:៣៨ ល្ងាច

ផែនការស្តីពីការជំរុញ ការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

នេះគឺជាឯកសារ ផែនការស្តីពីការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ (SEP) រៀបចំ ដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍ...