របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែឧសភា និងទិសដៅការងារខែមិថុនា ឆ្នាំ​ ២០២៣ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ចែលរំលែក
Pages from របាយការណ៍ខែឧសភា ឆ្នាំ2023 របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ