របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែឧសភា និងទិសដៅការងារខែមិថុនា ឆ្នាំ​ ២០២៣ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Share your thoughts