ឯកសារ និងរបាយការណ៍

ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៨:៥៣ ល្ងាច

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ ៩ខែដើមឆ្នាំ និងទិសដៅការងារត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

[wpfd_single_file id="6113" catid="102" name="របាយការណ៍ក្រសួង៩ខែដើមឆ្នាំ2022"]...
ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៨:៥១ ល្ងាច

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកញ្ញា និងទិសដៅការងារខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

[wpfd_single_file id="6112" catid="102" name="របាយការណ៍ក្រសួងខែកញ្ញា2022"]...
ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ៣:២០ ល្ងាច

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

[wpfd_single_file id="3956" catid="102" name="របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ...
ថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១០:៤៨ ព្រឹក

របាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម តាមដានការអនុវត្តកម្មវិធី/អនុកម្មវិធី/ចង្កោមសកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

[wpfd_single_file id="3929" catid="102" name="របាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម តាមដានការអនុវត...
ថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១០:៤២ ព្រឹក

របាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម តាមដានការអនុវត្តកម្មវិធី/អនុកម្មវិធី ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

[wpfd_single_file id="3926" catid="102" name="របាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម តាមដានការអនុវត...
ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១១:១៨ ព្រឹក

វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងទិសដៅការងារខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

[wpfd_single_file id="3840" catid="102" name="វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា និង...
ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម៉ោង ១១:១៤ ព្រឹក

វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅការងារខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

[wpfd_single_file id="3839" catid="102" name="វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលា និងទិសដ...
1 2 3