របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ ៩ខែដើមឆ្នាំ និងទិសដៅការងារត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ចែលរំលែក
9Month2022 Report MRD

របាយការណ៍ក្រសួង៩ខែដើមឆ្នាំ2022

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ