របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារ ៩ខែដើមឆ្នាំ និងទិសដៅការងារត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Share your thoughts