របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកញ្ញា និងទិសដៅការងារខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ចែលរំលែក
Sep2022 Report MRD

របាយការណ៍ក្រសួងខែកញ្ញា2022

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ