របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ និងទិសដៅប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ចែលរំលែក
02 MRD February Report Page 01

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ