ឯកឧត្តម ឆាយ ឫទ្ធិសែន អញ្ជើញបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌផ្លូវជនបទ និងកម្មវិធី QGIS

  • ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៣:១៨ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ