រដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជំរុញឲ្យបង្កើនល្បឿនការងារ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ

  • ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៣:០១ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ