សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ និងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រអាស៊ានលេីកទី​ ១៣

Share your thoughts