បញ្ជីឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទ (Telegram) របស់មន្រ្ដីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

Share your thoughts