សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍របស់សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ២០២៤។

Share your thoughts