សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីអាហារូបករណ៍របស់សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំ២០២៤។

ចែលរំលែក
1 9

1 92 103 94 9

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ