ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងអស់ ដែលបានជាប់វគ្គជ្រើសរើសបឋម (Shortlist) សម្រាប់ជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យានៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ សូមមេត្តាអញ្ជើញមកធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ តាមកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនទាំងអស់ ដែលបានជាប់វគ្គជ្រើសរើសបឋម (Shortlist) សម្រាប់ជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យានៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ សូមមេត្តាអញ្ជើញមកធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ តាមកាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

 

កាលបរិច្ឆេទ ៖  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០ នាទីព្រឹកតទៅ

ទីកន្លែង ៖ សាលប្រជុំធំជាន់ទី៨ ទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សូមភ្ជាប់មកនូវ  ៖ បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ។

Share your thoughts