ផែនការស្តីពីការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកបរិស្ថាន និងសង្គម

  • ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ១:៣០ ល្ងាច
  • CRCIProjet
ចែលរំលែក
Environment and Social Commitment Plan Khmer Version

Environment and Social Commitment Plan Khmer Version

Environment and Social Commitment Plan-Khmer Version

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ