សេចក្តីប្រកាសពត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ និងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រអាស៊ានលេីកទី​ ១៣

ចែលរំលែក
SKMBT 36323112318110 Page 1

SKMBT 36323112318110 Page 1SKMBT 36323112318110 Page 2

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ