បញ្ជីឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទ (Telegram) របស់មន្រ្ដីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

ចែលរំលែក
អ្នកនាំពាក្យក្រសួង

អ្នកនាំពាក្យក្រសួង

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ