ស្ថានភាពទឹកជំនន់លិចផ្លូវជនបទក្នងខេត្តក្រចេះ។​ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ ។

ស្ថានភាពទឹកជំនន់លិចផ្លូវជនបទក្នងខេត្តក្រចេះ។​ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ ។

Share your thoughts