ស្ថានភាពទឹកជំនន់លិចផ្លូវជនបទក្នងខេត្តក្រចេះ។​ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ ។

ចែលរំលែក
photo 2023 09 19 07 33 09

ស្ថានភាពទឹកជំនន់លិចផ្លូវជនបទក្នងខេត្តក្រចេះ។​ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ ។

img004 copy

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ