សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីថាមពលខ្នាតតូច

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍នបទបានរៀបចំ បង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពី ថាមពលខ្នាតតូច ដោយផ្ដោតទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលខ្នាតតូចពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងជីវឧស្ម័ន។ សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសនេះ ជាឧបករណ៍ជំនួយសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ថាមពលខ្នាតតូចយកទៅប្រើប្រាស់ ជាចំណេះដឹង និងមធ្យោបាយផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ៕

Share your thoughts