ឯកសារសន្និបាតឆ្នាំ ២០២២

ចែលរំលែក
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ2022

កម្មវិធីទី ២

TitleSizeDownload
កម្មវិធីទី ២ ស្ទងត្រែង_របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នា២០២២356.36 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ សាច់​ប្រាក់​ពលកម្ម_របាយការណ៍សន្និបាត_ឆ្នាំ២០២២_២០២៣_របស់គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម199.73 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ សាច់ប្រាក់ពលកម្ម_បទបង្ហាញន្និបាត_ឆ្នាំ២០២២_២០២៣_របស់គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម2.57 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការបូកសរុប2022_កណ្តាល313.40 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការណ៍សម្រាប់សន្និបាទ_២០២២_ក្រចេះ268.82 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការណ៍ក្រុមជំនួយការចុះមូលដ្ឋាន_កអជ_ប្រចាំឆ្នាំ២០២២205.49 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ រតនគីរី_បទបង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០២២1.86 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ រតនគិរី_របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២_RTK339.59 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញលទ្ផឆ្នាំ_ខេត្តស្ទឹងត្រែង_ឆ្នាំ២០២២12.85 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញឆ្នាំ២០២២ខេត្តកណ្តាល5.36 MB DownloadPreview
1 2 3

កម្មវិធីទី ៣

TitleSizeDownload
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៏​_ឆ្នាំ២០២២_នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល291.16 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍អន្តរាគមន៌សម្រាប់សន្និបាតឆ្នាំ២០២២_ខេត្តព្រៃវែង_០៦_១២559.60 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍ស្វាយរៀង២០២២​325.16 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_សីហនុ298.09 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍_final182.70 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍_final262.43 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២០_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍209.82 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ២០២៣_ខេត្តបាត់ដំបង_Reviewed357.52 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ_២០២៣_ប៉ៃលិន_Reviewed202.34 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ_២០២២_និងទិសដៅ_២០២៣_កំពង់ស្ពឺ_Reviewed619.63 KB DownloadPreview
1 2 3

កម្មវិធីទី ៤

TitleSizeDownload
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍យេនឌ័រ_MDR_២០២២157.69 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២_last_edition188.75 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ប្រចាំ_ឆ្នាំ_២០២២219.36 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ ជនពិការ 2022375.88 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ បទបង្ហាញរបស់នាយកដ្ឋានផែនការក្នុងការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ២០២២27.72 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ_307.97 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង_របាយការណ៍_ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២454.42 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានផែនការ_និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ380.58 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋាន_IAD_បទបង្ហាញ_2022_1.51 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ ក្រុមការងារយ៉េនឌ័រ​134.52 KB DownloadPreview

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ