សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក អ្នកបើកបរ ចំនួន ០១រូប

គម្រោងកែលម្អការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ មានធាតុផ្សំចំនួនបួនរួមមាន ៖ (១) ការកែលម្អផ្លូវជាតិនិងផ្លូវខេត្ត (២) ការកែលម្អផ្លូវជនបទ (៣) ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងការគ្រប់គ្រងគម្រោង និង (៤) ការឆ្លើយ​តបជាបន្ទាន់

Share your thoughts