របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២

  • ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក
  • mne
ចែលរំលែក
Pages from របាយការណ៍ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០២២

របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ របស់ក្រុមការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បការ្យ

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ