សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក អ្នកបើកបរ ចំនួន ០១រូប

ចែលរំលែក
Announcement Drivers MRD 2 Page 1

គម្រោងកែលម្អការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ជនបទនៅកម្ពុជាមានធាតុផ្សំចំនួនបួនរួមមាន ៖ (១) ការកែលម្អផ្លូវជាតិ និងផ្លូវខេត្ត (២) ការកែលម្អផ្លូវជនបទ (៣) ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ននិងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិង (៤) ការឆ្លើយ​តបជាបន្ទាន់ ។ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ជាភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍសមាសភាគទី២ ដែលមានការកែលម្អ​ផ្លូវជនបទ រួមមានកិច្ចការកែលម្អភាពធន់ និងអាកាសធាតុ​ សុវត្ថិភាព និងការថែរក្សាផ្លូវជនបទដែលមាននៅក្នុងខេត្តក្រចេះ ខេត្ត​កំពង់ចាម និងខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ។

ឯកសារពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ