ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ឆ្នាំ ២០២២ ២០២៤​ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

  • ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១២:១២ ល្ងាច
  • PolicyDocuments
ចែលរំលែក
page1

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ