របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសារធាណៈ

Share your thoughts