ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោង ១១:០៥ ព្រឹក

Project name: Lot 2

Project name: Lot 2 Casting concrete for top slab of triple box culvert Pk ...
1 2