សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្តីពីវិធានការឆ្លើយតបការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារការប្រែប្រួលធាតុអាកាស

ដោយទទួលបានការណែនាំពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានចេញសេចក្តីណែនាំដល់អង្គភាពក្រោមឱវាទលើវិធានការឆ្លើយតបការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

Image may contain: text

Image may contain: text

 

Share your thoughts