របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងាររយៈពេល ៩ខែ និងទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០១៩ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងបុគ្គលិក

Share your thoughts