ឆ្នាំនេះ និង ឆ្នាំក្រោយ ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជនបទកើនឡើង ២ដង បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន!

  • ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៨:៣៤ ព្រឹក
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ