គម្រោងបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារបានសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់ជូនដល់កសិកបាន១៩ផ្ទះសំណាញ់ក្នុង ខេត្តប៉ៃលិន

  • ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ១០:១៨ ព្រឹក
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ