សូមជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការចូលបម្រើការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ចំនួន ៦រូប។

ចែលរំលែក
1 4

1 4

2 3

3 4

4 4

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ