សូមអបអរសាទរខួបលើកទី៤៥ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា (៧ មករា ១៩៧៩ – ៧ មករា ២០២៤)

សូមអបអរសាទរខួបលើកទី៤៥ នៃទិវាជ័យជម្នះ ៧ មករា (៧ មករា ១៩៧៩ – ៧ មករា ២០២៤)
យើងខ្ញុំចងចាំជានិច្ច មហាគុណូបការៈនៃជ័យជម្នះ ៧ មករា ដែលបានសង្គ្រោះជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជាឱ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញ រួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍។ បើគ្មានជ័យជម្នះ៧មករា យើងពិតជាគ្មានជីវិតរស់នៅមកដល់ថ្ងៃនេះ និងគ្មានអ្វីៗដូចបច្ចុប្បន្នឡើយ។
ជយោ! ស្មារតី ៧ មករា ជាអមតៈ
អរគុណសន្តិភាព!

Share your thoughts