គោលការណ៍ណែនាំ ស្ដីពីការបញ្ច្រាបភាពបន្សាំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៃគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងផែនការវិនិយោគទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ

Share your thoughts