គោលការណ៍ណែនាំ ស្ដីពីការបញ្ច្រាបភាពបន្សាំនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៃគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងផែនការវិនិយោគទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ

ចែលរំលែក
Screenshot 2023 03 10 170013

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ