រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអនុញ្ញាតឱ្យនាយិកាទីភ្នាក់ងារ KOICA ជួបពិភាក្សាការងារ

  • ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៣:២២ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ