មន្ដ្រីរាជការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងបុគ្គលិកមានពិការភាពទាំងអស់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

  • ថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ២:០៨ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ