ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កំពុងជំរុញតំបន់ជនបទ ឱ្យក្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើន 3

  • ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ម៉ោង ៣:៣១ ល្ងាច
ចែលរំលែក

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ