របាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ១ របស់ក្រុមការងារក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្លូវជនបទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
February 28, 2018 by Chhavorn SENG0
Scroll Up