ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
May 16, 2017 by adminBunth0

ផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក PDF File -> MRD-Procurement Plan 2017

MRD-Procurement Plan 2017_Page_01
MRD-Procurement Plan 2017_Page_02
MRD-Procurement Plan 2017_Page_03
MRD-Procurement Plan 2017_Page_04
MRD-Procurement Plan 2017_Page_05
MRD-Procurement Plan 2017_Page_06
MRD-Procurement Plan 2017_Page_07
MRD-Procurement Plan 2017_Page_08
MRD-Procurement Plan 2017_Page_09
MRD-Procurement Plan 2017_Page_10
MRD-Procurement Plan 2017_Page_11
MRD-Procurement Plan 2017_Page_12
MRD-Procurement Plan 2017_Page_13
MRD-Procurement Plan 2017_Page_14
MRD-Procurement Plan 2017_Page_15
MRD-Procurement Plan 2017_Page_16
MRD-Procurement Plan 2017_Page_17
MRD-Procurement Plan 2017_Page_18
MRD-Procurement Plan 2017_Page_19
MRD-Procurement Plan 2017_Page_20
MRD-Procurement Plan 2017_Page_21
MRD-Procurement Plan 2017_Page_22
MRD-Procurement Plan 2017_Page_23
MRD-Procurement Plan 2017_Page_24
MRD-Procurement Plan 2017_Page_25
MRD-Procurement Plan 2017_Page_26
MRD-Procurement Plan 2017_Page_27
MRD-Procurement Plan 2017_Page_28
Scroll Up