លទ្ធផលប្រឡងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ២០១៧
July 26, 2017 by adminBunth0

លទ្ធផលប្រឡងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឆ្នាំ២០១៧ !

សូមបេក្ខជន ដែលប្រឡងជាប់វិញ្ញាសារសរសេរទាំងអស់ អញ្ជើញមកប្រឡងវិញ្ញាសារផ្ទាល់មាត់ នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៧:០០ ព្រឹកតទៅ នៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទៅទាក់ទងនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក ។

Scroll Up