ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចាន់ ដារ៉ុង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង អញ្ជើញទៅពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រាងស្ថាបនាស្ពាន និងលូប្រអប់ ចំនួន៣កន្លែង នៅខេត្តប៉ៃលិន
ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដឹកនាំជួសជុលបន្ទាន់ ខ្សែផ្លូវជនបទ ដែលខូចខាតនៅក្នុងខេត្តពោធិសាត់
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Mission of the Ministry of Rural Development

Ministry of Rural Development is established by the laws of the Kingdom of Cambodia, Promulgated by the Royal Decree No NS / RKM / 0196/12 dated 25 January 1996.

The Ministry of Rural Development has been commissioned by the Royal Government of Cambodia to lead and manage the rural development sector of the Kingdom of Cambodia with the following functions and duties :

 • Define the policy and strategy of rural development in line with the government’s political program.
 • To target the short, medium and long term plans for rural development to improve the socioeconomic and socioeconomic status of rural people, gradually reducing poverty and rural / urban disparities.
 • Participate in nation-building and national development in the field of rural development by limiting the activities of families, villages and communes in the Kingdom of Cambodia.
 • The study collects and manages statistical information on socioeconomic and cultural conditions in rural areas of the Kingdom of Cambodia, including mountains, highlands, and plateaus.
 • Human resource development through training of technical staff, skills and knowledge of the staff of the Ministry.
Read More

Events and Updates

Find out about events and updates about the Ministry of Rural Development

Management structure

Reference Sub-Decree No. 78 ANK dated 1 December 1997 on the Organization and Functioning of Ministry of Rural Development, Sub-Decree No. 51 ANK dated 21 June 2001 on the Amendment of Sub-decree No. 78 ANK dated December 1, 1997 On the organization and functioning of the Ministry of Rural Development
and Sub-Decree 113 ANK dated 13 August 2008 on the Establishment of Internal Audit Department of Ministry of Rural Development.
General Department
 • Do regular inspections all departments under the Ministry
 • Report to the Minister the conduct of the Inspection Unit and how to improve its conduct; Those entities
Entity's Page
General Department of
Administration and Finance
 • Department of Administration and Personnel
 • Department of Supply and Finance
 • Department of Planning and Public Relations
 • Department of Training and Research
 • Department of Ethnic Development
  the minority
Entity's Page
General Department of
Technique
 • Department of Rural Road
 • Department of Rural Water Supply
 • Department of Rural Health Care
 • Department of Community Development
 • Department of Community Economic Development
Entity's Page
Department of
Internal Audit
Entity's Page
Regional Units of Rural Development
 • In each province or municipality, there is a regional unit of Rural Development in charge of implementing and coordinating the activities of the Ministry of Rural Development.
Entity's Page

Video of the Ministry of Rural Development

Watch videos from the Ministry of Rural Development.

Ministry of Rural Development

Address: Street 169 (Czechoslovakia) on the corner of Russian Boulevard
Phnom Penh.
Phone: +855 12 669 535
Email: Info@mrd.gov.kh
Website: www.mrd.gov.kh
Facebook page: www.facebook.com/mrdcambodia
YouTube Channel: www.youtube.com/MinistryofRuralDevelopment

Map showing the location of the Ministry of Rural Development