ឯកសារសន្និបាតឆ្នាំ ២០២២

កម្មវិធីទី ២

TitleSizeDownload
កម្មវិធីទី ២ ស្ទងត្រែង_របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នា២០២២ 356.36 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ សាច់​ប្រាក់​ពលកម្ម_របាយការណ៍សន្និបាត_ឆ្នាំ២០២២_២០២៣_របស់គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម 199.73 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ សាច់ប្រាក់ពលកម្ម_បទបង្ហាញន្និបាត_ឆ្នាំ២០២២_២០២៣_របស់គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម 2.57 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការបូកសរុប2022_កណ្តាល 313.40 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការណ៍សម្រាប់សន្និបាទ_២០២២_ក្រចេះ 268.82 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការណ៍ក្រុមជំនួយការចុះមូលដ្ឋាន_កអជ_ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ 205.49 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ រតនគីរី_បទបង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០២២ 1.86 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ រតនគិរី_របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២_RTK 339.59 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញលទ្ផឆ្នាំ_ខេត្តស្ទឹងត្រែង_ឆ្នាំ២០២២ 12.85 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញឆ្នាំ២០២២ខេត្តកណ្តាល 5.36 MB DownloadPreview
1 2 3

កម្មវិធីទី ៣

TitleSizeDownload
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៏​_ឆ្នាំ២០២២_នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល 291.16 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍អន្តរាគមន៌សម្រាប់សន្និបាតឆ្នាំ២០២២_ខេត្តព្រៃវែង_០៦_១២ 559.60 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍ស្វាយរៀង២០២២​ 325.16 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_សីហនុ 298.09 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍_final 182.70 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍_final 262.43 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២០_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ 209.82 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ២០២៣_ខេត្តបាត់ដំបង_Reviewed 357.52 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ_២០២៣_ប៉ៃលិន_Reviewed 202.34 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ_២០២២_និងទិសដៅ_២០២៣_កំពង់ស្ពឺ_Reviewed 619.63 KB DownloadPreview
1 2 3

កម្មវិធីទី ៤

TitleSizeDownload
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍យេនឌ័រ_MDR_២០២២ 157.69 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២_last_edition 188.75 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ប្រចាំ_ឆ្នាំ_២០២២ 219.36 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ ជនពិការ 2022 375.88 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ បទបង្ហាញរបស់នាយកដ្ឋានផែនការក្នុងការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ២០២២ 27.72 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ_ 307.97 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង_របាយការណ៍_ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២ 454.42 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានផែនការ_និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 380.58 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋាន_IAD_បទបង្ហាញ_2022_ 1.51 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ ក្រុមការងារយ៉េនឌ័រ​ 134.52 KB DownloadPreview

Share your thoughts