គម្រោងទី២ គ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់កម្ពុជា សេចក្តីសង្ខេបរួម សម្រាប់ ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គម (ក.គ.ប.ស)

Share your thoughts