លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
To
CLEAR ALL

ឯកសារថ្មីៗ

TitleSizeDownload
Invitation for Bids Climate-Friendly Agribusiness Value Chains Sector Project (CFAVC) 115.79 KB DownloadPreview
តារាងផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ_២០២១ 10.84 MB DownloadPreview
ADB Loan 31518299-CAM Rural Roads Improvement Project II 345.99 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 728.74 KB DownloadPreview
Invitation For Bids(KHM-24) CWF (Improve 38 Roads, 365.24 km in five Provinces) 167.72 KB DownloadPreview
របាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម តាមដានការអនុវត្តកម្មវិធី/អនុកម្មវិធី/ចង្កោមសកម្មភាព ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 2.58 MB DownloadPreview
របាយការណ៍សមិទ្ធកម្ម តាមដានការអនុវត្តកម្មវិធី/អនុកម្មវិធី ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ 611.32 KB DownloadPreview
Notification of the Results of Bidding for Contract Package CW-C1 and CW-C2. 499.31 KB DownloadPreview
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងទិសដៅការងារខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 608.27 KB DownloadPreview
វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅការងារខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 554.10 KB DownloadPreview

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ដីឡូត៍លេខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ១២ ៦៦៩ ៥៣៥
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ