លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
To

UPDATE DATE

From
To
CLEAR ALL

ឯកសារថ្មីៗ

TitleSizeDownload
WRR3 Lot 3 - ESMP Kansoam Ak-Chrak Svay DBST road, PVG7.95 MB DownloadPreview
WRR3 - Lot 4 ESMP Thma Toteung - Sampov Lun DBST road, TKM6.16 MB DownloadPreview
WRR3 - Lot 2 ESMP NR No.5 - Kouk Kruos DBST road, KCH12.03 MB DownloadPreview
WRR 3 Lot 5 - ESMP Chi Peang Krasang DBST road, TKM10.08 MB DownloadPreview
សៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេស_ស្ដីពីថាមពលខ្នាតតូច_Signed5.65 MB DownloadPreview
WRR3_Lot_1_ESMP_Kouk_Banteay_Kang_Meas_DBNST_and_RC_road,_KCH6.71 MB DownloadPreview
WRR3_Lot_7_ESMP_Boeng_Praev_&_Chrouy_Svay_DBST_&_RC_road7.41 MB DownloadPreview
WRR3 - Lot 6 ESMP Tuek Chenh - Ou Dounta Kraom DBST road PLN5.13 MB DownloadPreview
Circular 4_RID4CAM225.21 KB DownloadPreview
Circular 3_RID4CAM199.25 KB DownloadPreview
27042023-Minutes of Pre-Bid Meeting14 Lots - Final3.49 MB DownloadPreview
5_CW1_Lot2_Vol_V_Supplementray_Information_for_CW1_Lot2_Rev_056.62 MB DownloadPreview
CW1193.17 MB Download
Circular 2_RID4CAM_2023-04-2199.99 KB DownloadPreview
Circular 1_RID4CAM_2023-04-17557.81 KB DownloadPreview
Circular 1_RID4CAM_2023-04-1719.11 KB Download
Invitation for Bids393.10 KB DownloadPreview
RID4CAM-W-LOT 14295.23 MB Download
RID4CAM-W-LOT 13791.41 MB Download
RID4CAM-W-LOT 12715.35 MB Download
RID4CAM-W-LOT 11663.28 MB Download
RID4CAM-W-LOT 100.95 GB Download
RID4CAM-W-LOT 09873.24 MB Download
RID4CAM-W-LOT 08702.08 MB Download
RID4CAM-W-LOT 07821.86 MB Download
RID4CAM-W-LOT 061.08 GB Download
RID4CAM-W-LOT 05537.15 MB Download
RID4CAM-W-LOT 04930.90 MB Download
RID4CAM-W-LOT 03899.57 MB Download
RID4CAM-W-LOT 02498.42 MB Download
RID4CAM-W-LOT 011.06 GB Download
គោលការណ៍ណែនាំ_ស្ដីពីការបញ្ច្រាបភាពបន្សាំ_នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ4.45 MB DownloadPreview
One ESMP and Two ECOPs for Package1 subproject (MRD-CASDP)3.58 MB DownloadPreview
1_NRRPCP - ESMPF (Final)-26 Jul 2022-Kh version0.99 MB DownloadPreview
បទបង្ហាញ៖ កម្មវិធីទី១3.51 MB DownloadPreview
បទបង្ហាញ៖ កម្មវិធីទី៤2.13 MB DownloadPreview
បទបង្ហាញ៖ កម្មវិធីទី២1.42 MB DownloadPreview
បទបង្ហាញ ៖ កម្មវិធីទី៣317.37 KB DownloadPreview
2_សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍សង្ខេប_ឯកឧត្តមបណ្ឌិត_សួស_គង់_រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ883.00 KB DownloadPreview
1_សុន្ទរកថាបើកឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្រ្តី204.43 KB DownloadPreview
របៀបវារៈកម្មវិធីសន្និបាត_KHMER1.66 MB DownloadPreview
សមាសភាពសរុបរួម92.06 KB DownloadPreview
សមាសភាពចូលរួមសន្និបាត_២០២២951.12 KB DownloadPreview
MRD Panel RV2654.50 KB DownloadPreview
របៀបវារៈកម្មវិធីសន្និបាត_ENG1.19 MB DownloadPreview
QR_Code_Scan_ឯកសារ_សន្និបាត២០២២_ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ221.73 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី១ បទបង្ហាញកម្មវិធីទី១_18_01_23_Revised_15_01_20233.62 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ Final Report Convention 2022-2023344.03 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍អន្តរាគមន៌សម្រាប់សន្និបាតឆ្នាំ២០២២_ខេត្តព្រៃវែង_០៦_១២559.60 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_សីហនុ298.09 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍_final262.43 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍ស្វាយរៀង២០២២​325.16 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី១40.90 MB Download
កម្មវិធីទី ៤ បទបង្ហាញរបស់នាយកដ្ឋានផែនការក្នុងការអនុវត្តផែនការឆ្នាំ២០២២27.72 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍យេនឌ័រ_MDR_២០២២157.69 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ ជនពិការ 2022375.88 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ប្រចាំ_ឆ្នាំ_២០២២219.36 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២_last_edition188.75 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ NGOs249.80 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង_របាយការណ៍_ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២454.42 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ ក្រុមការងារយ៉េនឌ័រ​134.52 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានផែនការ_និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ380.58 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ_307.97 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៤ នាយកដ្ឋាន_IAD_បទបង្ហាញ_2022_1.51 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ បទបង្ហាញលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២​_និងទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០២៣_ខេត្តបាត់ដំបង10.85 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ បទបង្ហាញលទ្ធផលឆ្នាំ_2022_DRED5.59 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ CDD_បទបង្ហាញ ​2022 final4.07 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៏​_ឆ្នាំ២០២២_នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល291.16 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ២០២៣_ខេត្តបាត់ដំបង_Reviewed357.52 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២០_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍209.82 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ បទបង្ហាញលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ_២០២៣_កំពង់ស្ពឺ_Reviewed3.40 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍សន្និបាត២០២២_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍_final182.70 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ_២០២៣_ប៉ៃលិន_Reviewed202.34 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ_២០២២_និងទិសដៅ_២០២៣_កំពង់ស្ពឺ_Reviewed619.63 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ បទអន្តរាគមន៍សន្និបាត២០២០_នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍227.03 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ បទបង្ហាញរលទ្ធផលការងារឆ្នាំ_២០២២_និងទិសដៅឆ្នាំ_២០២៣_ប៉ៃលិន_Reviewed1.73 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ តារាងឧបសម្ព័ន្ធ_EDMD_TP146.77 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ DRT_Annual Conference 2022-2023_10-1-2023 update742.87 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ កម្មវិធីទី-៣-TP145.14 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ DRED-Annual Report305.22 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ៣ Final Report Convention 2022-2023_TP234.85 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញលទ្ផឆ្នាំ_ខេត្តស្ទឹងត្រែង_ឆ្នាំ២០២២12.85 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញឆ្នាំ២០២២ខេត្តកណ្តាល5.36 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ RWSSP3_Presentation of MRD_ 20226.71 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ DRHC_MRD_annual meeting-PPT-20226.16 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ សាច់ប្រាក់ពលកម្ម_បទបង្ហាញន្និបាត_ឆ្នាំ២០២២_២០២៣_របស់គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម2.57 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ ស្ទងត្រែង_របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នា២០២២356.36 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ សាច់​ប្រាក់​ពលកម្ម_របាយការណ៍សន្និបាត_ឆ្នាំ២០២២_២០២៣_របស់គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្ម199.73 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការបូកសរុប2022_កណ្តាល313.40 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការណ៍ក្រុមជំនួយការចុះមូលដ្ឋាន_កអជ_ប្រចាំឆ្នាំ២០២២205.49 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ របាយការណ៍សម្រាប់សន្និបាទ_២០២២_ក្រចេះ268.82 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ រតនគិរី_របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ_២០២២_RTK339.59 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ រតនគីរី_បទបង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០២២1.86 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញក្រុមជំនួយការចុះមូលដ្ឋាន_កអជ_ប្រចាំឆ្នាំ២០២២2.57 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ បទបង្ហាញ-កំពង់ធំ1.18 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ ខេត្តព្រះវិហារ_របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ_ឆ្នាំ២០២២_និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៣384.60 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ កំពង់ធំ_របាយការណ៍សម្រាប់ការងារសន្និបាត​_2022352.61 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ HIV_បទអន្តរគមន៍_គ_អេដស័_ឆ្នាំ_២០២២166.40 KB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ HIV_បទបង្ហាញ គ.អេដស៏ 20221.93 MB DownloadPreview
កម្មវិធីទី ២ Report RWSSP3 for 2022257.46 KB DownloadPreview
1 2 3 4

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ដីឡូត៍លេខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ១២ ៦៦៩ ៥៣៥
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ