តើអ្វីទៅជា ODF ? តើ ODF មានន័យយ៉ាងណា ?

ចែលរំលែក
ODF ៣ copy២

តើអ្វីទៅជា ODF ? តើ ODF មានន័យយ៉ាងណា ?

ODF មានន័យជាខេមរៈភាសាថា ការបញ្ចប់បន្ទោបង់ពាសវាលពាសកាល (Open Defecation Free)

ODF ៣ copy២ ODF copy២

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ