សំណើសុំការឯកភាពលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ ២០២២-២០២៤ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ចែលរំលែក
លិខិតគោរពជូនMEF

ព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗ

ឯកសារនិងរបាយការណ៍ថ្មីៗ