លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
To
CLEAR ALL

ឯកសារថ្មីៗ

TitleSizeDownload
Establisshed Grievance Redress Mechanism CW-D (Svay Rieng) 15.48 MB DownloadPreview
Notification of the Results of Bidding for Contract Package CW-D and CW-E of RRIP Ill. 569.30 KB DownloadPreview
+02-Procurement_Notice__SP1__11082020 240.83 KB DownloadPreview
+02- Procurement Notice SP4 (280720) 148.97 KB DownloadPreview
ADB Loan 3151-CAM/AFD Loan CKH 1152 01 K/Loan 8300-CAM/Grant 0467-CAM/Grant 0401-CAM, Rural Roads Improvement Project II 173.25 KB DownloadPreview
ADB Loan 3151-CAMAFD Loan CKH 1152 01 KLoan 8300-CAMGrant 0467-CAMGrant 0401-CAM 179.82 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសារធាណៈ 278.65 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសារធាណៈ 221.27 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 559.82 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា និងទិសដៅប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 502.85 KB DownloadPreview

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ