លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
To
CLEAR ALL

ឯកសារថ្មីៗ

TitleSizeDownload
Due Diligence Report of Social Safeguards-RRIP III 2.70 MB DownloadPreview
Community Participation Framework 1.38 MB DownloadPreview
Establisshed Grievance Redress Mechanism CW-B2 157.78 KB DownloadPreview
Labor and Gener Action Plan-RRIP III 136.20 KB DownloadPreview
Procurement Plan Version 2-RRIP III (18 June 2019) 15.91 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមករា និងទិសដៅប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 544.45 KB DownloadPreview
អនុម័តថវិកាកម្មវិធី ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 22.84 MB DownloadPreview
តារាងផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ_២០២០ 9.06 MB DownloadPreview
លិខិតលេខ ០១៤៨ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីរបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 1.55 MB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែធ្នូ និងទិសដៅការងារខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 1.94 MB DownloadPreview

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ