លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
To
CLEAR ALL

ឯកសារថ្មីៗ

TitleSizeDownload
អនុម័តថវិកាកម្មវិធី ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 22.84 MB DownloadPreview
តារាងផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ_២០២០ 9.06 MB DownloadPreview
លិខិតលេខ ០១៤៨ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីរបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 1.55 MB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែធ្នូ និងទិសដៅការងារខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 1.94 MB DownloadPreview
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ 1.59 MB DownloadPreview
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ២០២០-២០២២ 2.79 MB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងទិសដៅការងារខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 11.84 MB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា និងលើកទិសដៅការងារខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក 530.93 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិនា និងលើកទិសដៅការងារខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក 540.34 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា និងលើកទិសដៅការងារខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក 468.90 KB DownloadPreview

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ