លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

FILES CATEGORY

FILTER

CREATION DATE

From
To
CLEAR ALL

ឯកសារថ្មីៗ

TitleSizeDownload
ADB Loan 3151-CAMAFD Loan CKH 1152 01 KLoan 8300-CAMGrant 0467-CAMGrant 0401-CAM 179.82 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសារធាណៈ 278.65 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសារធាណៈ 221.27 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 559.82 KB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមិថុនា និងទិសដៅប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 502.85 KB DownloadPreview
របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ 3.16 MB DownloadPreview
Integrated Environmental and Social Safeguards Monitoring Report July-December 2019 16.14 MB DownloadPreview
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែឧសភា និងទិសដៅប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 3.34 MB DownloadPreview
ESMF_Feb2020_compressed 967.31 KB DownloadPreview
RPF_Feb2020_compressed 523.92 KB DownloadPreview

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ