ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​បង្កើត​ និង​តែង​តាំង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ និង​មន្រី្ត​រាជ​ការ​សម្រាប់​អនុវត្ត​គម្រោង​កែ​លម្អ​ផ្លូវ​ជន​បទ​ធន់​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ក្រោម​ថវិកា​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ពី​ធនាគារ​ពិភព​លោក
March 20, 2018 by Sorithychesda PAN0

Scroll Up